SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
BU SÖZLEŞME, BASEFIX WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.
BASEFIX WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK, SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.
1. TARAFLAR VE KONU
Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), BASEFİKS TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ SİSTEMLERİ TİC LTD ŞTİ (bundan böyle “BASEFIX” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi), KULLANICI tarafından okunarak onaylanması anında düzenlenmiş olup, KULLANICI tarafından BASEFIX WİFİ kablosuz internet erişiminin (bundan böyle “BASEFIX WİFİ” olarak anılacaktır), kullanımı konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (BASEFIX tarafından, tamamen BASEFIX’in kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.)
SÖZLEŞME’de BASEFIX ve KULLANICI hep birlikte “TARAFLAR” olarak adlandırılmışlardır.
KULLANICI, BASEFIX WİFİ kullanıcı adı ve şifresi ile “BASEFIX WİFİ Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip menüye tıkladığında bu SÖZLEŞME’yi bütün hükümleri ile birlikte kabul etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, BASEFIX WİFİ’i kullanmamalıdır Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ilgili tüzelkişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

2. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Ticari Olmayan Kullanım
KULLANICI BASEFIX WiFi ile ilgili kablosuz internet erişim hizmeti almaktadır.
BASEFIX tarafından BASEFIX WIFI ile ilgili olarak KULLANICI’ya tanınan haklar BASEFIX WIFI’ın ticari-olmayan sadece şahsi kullanımı içindir. KULLANICI, BASEFIX WIFI’ın kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
KULLANICI, kullanacağı BASEFIX WIFI paketi kullanım haklarının kapsamına, BASEFIX’in www.basefix.net ve login.basefix.net web adreslerinden veya BASEFIX’in uygun göreceği diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. BASEFIX, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.
KULLANICI, BASEFIX’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, BASEFIX WIFI’ı bu şekilde ya da üçüncü kişilerin BASEFIX hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.
KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, BASEFIX’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. BASEFIX WIFI’ın kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

2.2. Uygun Kullanım
KULLANICI, BASEFIX WIFI’ı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun, üçüncü kişilerin haklarına saygılı şekilde kullanacağını kabul eder. KULLANICI ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın görev ve yetkileri kapsamında yapılacak tüm iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve bunların kayda alınması işlemleri hakkındaki tüm sorumluluk ile bu konu hakkındaki 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili Kanunlar ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun kullanım konusundaki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.
KULLANICI, BASEFIX WIFI’ı hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. BASEFIX, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda BASEFIX’in diğer tüm hukuki hakları saklıdır.
KULLANICI, BASEFIX tarafından belirlenen sistem ayarlamalarının geçerli olacağını kabul eder. KULLANICI’nın kendisinden ve sorumluluğundaki cihazlardan kaynaklanan problemler ve sair sorunlar KULLANICI’nın sorumluluğunda olup BASEFIX’e hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez. KULLANICI, BASEFIX WiFi hizmetinden faydalanabilmesi için gerekli olan, internet bağlantısı yapmaya müsait bir bilgisayarı ve uygun mobil cihazı temin etmekle yükümlüdür. BASEFIX WIFI bağlantısı sırasında herhangi bir zararın meydana gelmemesi için güvenlik duvarı ve virüs koruyucu gibi gerekli güvenlik önlemlerini sağlanmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
BASEFIX tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı için KULLANICI’ya tahsis edilen her türlü kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden ve kullanımından KULLANICI sorumludur. KULLANICI, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal BASEFIX’e bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Şifresinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
KULLANICI’nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği “tüm kullanıcı ve diğer isimleri”nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI’nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, BASEFIX, işbu SÖZLEŞME’ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI’dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI’ya önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI’nın sisteme yüklediği “Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin”, üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı BASEFIX’i beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.
BASEFIX WIFI ile ilgili soru ve sorunlarınız için www.basefix.net’i ziyaret edebilir ve (322) 457-3722 BASEFIX Müşteri Hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.

2.3. Mali Yükümlülükler
BASEFIX WIFI kapsamında KULLANICI’ya sunulacak hizmetin ücreti www.basefix.net ve login.basefix.net adreslerinde belirtilir. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME’yi kabul etmesi ile birlikte, BASEFIX WIFI’a ilişkin ücreti banka kredi kartı ya da ilgili diğer bir ödeme aracı ile ödemeyi kabul etmiş sayılır. KULLANICI seçtiği ödeme aracına ilişkin olarak vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, hatalı bilgiler ve diğer nedenlerle BASEFIX WIFI ücretinin geç tahsil edilmesi durumunda ilgili ücrete gecikme faizi uygulanacaktır.

3. BASEFIX’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BASEFIX, WIFI hizmeti sunumu ile ilgili olarak, belirlediği uygulamalar ve hizmet gereksinimleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi kullanmakta, kullanmakta olduğu teknolojiyi herhangi bir zamanda değiştirmekte serbesttir. BASEFIX, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü kişiler veya firmalarla sözleşme yapma ve BASEFIX WİFİ’ın bakım ve işletimini kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir.
BASEFIX, BASEFIX’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle BASEFIX tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BASEFIX’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, BASEFIX WİFİ’a dair verilerin üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve gözetimine ilişkin olarak KULLANICI BASEFIX’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
BASEFIX, KULLANICI trafik bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.
KULLANICI ve BASEFIX hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

4. FİKRİ MÜLKİYET
BASEFIX WIFI’ın ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi BASEFIX, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya BASEFIX’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. BASEFIX WIFI’ın kullanılması KULLANICI’ya, BASEFIX WIFI’ ile birlilte ya da aracılığıyla sunulan içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, BASEFIX ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya BASEFIX’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
KULLANICI, BASEFIX WIFI ile birlikte veya aracılığıyla sunulan içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu hizmet kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.
KULLANICI, BASEFIX WIFI Portalı kapsamındaki veya BASEFIX WIFI ile ilgili BASEFIX’in veya BASEFIX’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.
KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, BASEFIX WIFI’ın kullanımı sırasında BASEFIX WIFI’in kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, BASEFIX’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya BASEFIX’e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.
KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BASEFIX’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.
BASEFIX’in, BASEFIX hizmet’leri, BASEFIX bilgileri, BASEFIX telif haklarına tabi çalışmaları, BASEFIX ticari markaları, BASEFIX ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
BASEFIX, BASEFIX WİFİ’ın kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
KULLANICI, BASEFIX WIFI kullanıldığı esnada hizmete dair yaşanabilecek herhangi bir durum ile ilgili doğabilecek tüm riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder.
BASEFIX WIFI’ın eksik çalışması, hiç çalışmaması ya da yanlış çalışması veya üçüncü kişilerin fiil veya işlemleri ya da BASEFIX WIFI’ın kullanımından kaynaklanan başka herhangi bir sebeble veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup BASEFIX’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, BASEFIX WIFI bağlantısı sırasında herhangi bir zararın meydana gelmemesi için güvenlik duvarı ve virüs koruyucu gibi gerekli güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun kendisinde olduğunu, BASEFIX’in KULLANICI’ye hiçbir şekilde bir garanti ya da tahhüt vermediğini kabul eder.
BASEFIX, BASEFIX WIFI ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya BASEFIX WIFI kullanımı nedeniyle görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. BASEFIX, BASEFIX WIFI vasıtasıyla sunulan hizmette, herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirinde olmak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6. TAZMİNAT
BASEFIX WIFI vasıtasıyla görüntü, ses ve diğer her türlü içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarına ilişkin izinlerin veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
KULLANICI, BASEFIX WİFİ’ı bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, BASEFIX’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, BASEFIX’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve BASEFIX’in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
BASEFIX WİFİ’a giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen kullanıcı adı, şifre ve BASEFIX Hizmet numarası, BASEFIX kullanıcı adı ve BASEFIX şifresinin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla BASEFIX WİFİ’e KULLANICI adına erişimden BASEFIX sorumlu değildir. KULLANICI’ların, BASEFIX WİFİ’e erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak BASEFIX’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI BASEFIX’ten zarar, tazminat v.b. her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.
BASEFIX’in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin BASEFIX Gizlilik Politikası’na http://basefix.net/tr/gizlilik-ve-guvenlik/ adresinden ulaşılabilir. BASEFIX olarak sözkonusu Gizlilik Politikası’nın dikkatlice okunmasını öneririz.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla BASEFIX hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

8. BAĞLANTI VE ERİŞİLEBİLİRLİK
KULLANICI, BASEFIX WIFI’a kişisel bilgisayar kullanarak DSL, ISDN veya diğer bağlantı metodlarını kullanarak erişebilir. BASEFIX WIFI’a erişime uygun cihazları temin etmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Fonksiyon/görüntü’nün sınırlı olmasından BASEFIX herhangi bir şekilde sorumlu değildir.
BASEFIX, BASEFIX WIFI’ın sürekli erişebilir bulundurulması için bütün teknik olanakları kullanmaktadır. Ancak BASEFIX’in etkisinde olmayan sebepler, şebeke bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, diğer işlemeci şebekelerinden kaynaklanan problemler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati v.b.) rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında BASEFIX WIFI’a erişim olmayabilir. Sayılan nedenlerle, BASEFIX WIFI’a hiç ya da gereği gibi erişim olmaması durumlarından BASEFIX sorumlu değildir, KULLANICI bu nedenle BASEFIX’ten masraf, tazminat veya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. BASEFIX, kullanıcı bilgilerinin, ağ güvenliğinin, BASEFIX WIFI yazılımının korunması amacıyla erişimi herzaman kısıtlama hakkına sahiptir.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
BASEFIX, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME’nin değişen hükümleri, BASEFIX WİFİ ile ilgili web sayfasında veya karşılama sayfasında ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler BASEFIX’in WIFI ile ilgili web veya sayfasında yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalmaya ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, BASEFIX, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BASEFIX için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BASEFIX’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, BASEFIX’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için ADANA Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.
İşbu SÖZLEŞME’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.
BASEFIX, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.
İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.
Taraflar arasındaki ihtilaflarda BASEFIX kayıtları esas alınacaktır. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda BASEFIX’in ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, e-maillerin, mikrofilm, ses kayıtlarının, fatura bilgilerinin ve her türlü belgenin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, BASEFIX’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK’nun 287nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul etmiştir.

12. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESİH
KULLANICI, işbu SÖZLEŞME’yi elektronik ortamda ilgili menüye tıklayarak kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
KULLANICI işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, BASEFIX’in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu BASEFIX WİFİ’i kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın BASEFIX WİFİ’ı kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın BASEFIX ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
BASEFIX, işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI’nın BASEFIX WİFİ’ı kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.